Stadgar

För Klotskallarna, stiftad den 25 juni 1980. Stadgarna antagna senast den 24 november 1990.
Stadgarna reviderade §13 och §16 enligt årsmöte 2013-11-23. Stadgarna reviderade §13 Extra årsmöte 2014-01-07.
Stadgarna reviderade §8,9 och 19 punkt 11c enligt årsmötes beslut 2023-02-04.

”Idrottens mål och inriktning”
Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå
tävlingresultat.
Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på ett utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och
kulturellt avseende.
Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge
varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och
ansvartagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.
Ändamål
Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.
Föreningens huvudsakliga aktivitet är Boule Pétaque.
Hemort
Föreningen har sin hemort i Borlänge.
Medlemskap
§ 1
Medlem intages i föreningen av Styrelsen 1 efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift,
som sådan avgift fastställts av Årsmötet 2 .
Styrelsen får uppdra åt särskild person att intaga medlem.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att
motarbeta föreningens intressen.
Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.
Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller
hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hederledamot eller ständig medlem
i Styrelsen stadgas i 9 § RF:s stadgar.
§ 2
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses
därmed omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalt föreskriven avgift till föreningen,
bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller inte.
Medlem som inte har betalat årsavgift under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

1 När det i stadgarna talas om Styrelsen avses föreningens huvudstyrelse.
2 Med Årsmöte avses det årligen återkommande ordinarie årsmötet.

§ 3
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har
försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av
Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid
överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den
uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § RF:s
stadgar.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne
medlemmen på föreskrivna avgifter.
Medlem
§ 4
Medlem
● har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
● har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
● skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ
inom föreningen.
§ 5
Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet.
Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från avgifter.
Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.
§ 6
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna
inom idrottsrörelsen och på samma villkor gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen. Om tävlingen eller
uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken
tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen
eller uppvisningen.

Styrelsen
§ 7
Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s, vederbörande
SF:s och dessa stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas
intressen.
Det åligger Styrelsen särskilt att
● tillse att för föreningen bindande regler iakttas;
● verkställa av Årsmötet fattade beslut;
● planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;
● ansvara för och förvalta föreningens medel: och
● förbereda Årsmötet.
§ 8
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och 2 övriga ledamöter, jämte 1 ledamot.
§ 9
Styrelseledamöter och ledamöter väljs av Årsmötet för en tid som sägs i 22 § bland föreningens
röstberättigade medlemmar.
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant som styrelseledamot för
tiden till och med nästföljande Årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, och de övriga befattningar som behövs.
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9 § andra stycket RF:s
stadgar.
§ 10
Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av särskilt utsedd person.
§ 11
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallas till sammanträdet och minst hälften av dem
är närvarande.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
§ 12
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och
arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och
beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden i i ordförandens ställe. I övrigt
fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock
nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.
Sekreteraren:
● att förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten;
● att föra protokoll över Styrelsens sammaträden;
● att registrera och förvara skrivelser;
● att tillse att fattade beslut verkställs;

● att om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara

kopior av dessa; samt

● att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
Kassören:
● att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter;
● att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer med

flera som finns att få;

● att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det

finns verifikationer över dessa;

● att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över

föreningens räkenskaper;

● att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna

arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter;
● att årligen upprätta balans- och resultaträkningar.
● att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen

förvärvade priser införs;

● att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är
tillräckliga, enligt beslut av Styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i
föreningens verksamhet som föreningens idrottsmaterial, priser och övriga
tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp; samt

● att utarbeta underlag för budget.
Verksamhets- och räkenskapsår med mera
§ 13
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1-31/12
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.
Revision
§ 14
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll,
medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär,
samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, samt till Styrelsen
överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.
Sektioner
§ 15
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av Årsmötet eller av extra möte som
sammankallats för prövning av sådan fråga.
Möten
§ 16
Med föreningen hålls årsmöte i Januari och möten vid behov.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Detta meddelas medlemmarna senast två månader
i förväg.
Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast 1 vecka före mötet eller
kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen och dylikt.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

§ 17
Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst
14 år (lägst 12 år och högst 15 år) samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och
får inte överlåtas.
Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.
§ 18
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.
§ 19
Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd på mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt
  rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste
  verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det
  senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetåret.
 11. Val av

a) föreningens ordförande tillika Styrelsens ordförande, för en tid av ett år;
b) endera sekreterare eller kassör för en tid av två år, samt hälften av övriga
ledamöter i Styrelsen för en tid på två år;
c) en ledamot i Styrelsen för en tid av ett år.
d) två revisorer för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara
sammankallande;
f) beslut om erforderligt antal ombud till SDF-möten.

 1. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar,
  dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30
  dagar, före mötet.
 2. Övriga frågor
  Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

Extra möte
§ 20
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant
behövs.
Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna
med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet
ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade
medlemmar.
Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som
krävt mötet kalla till detta.
Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före
mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt
genom anslag i klubblokalen eller dylikt.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.
§ 21
Om rösträtt på extra möte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller som sägs i 17 och 18 §§.
Beslut, omröstning
§ 22
Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan
begärs.
Med undantag för de i 23 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstningar alla frågor
genom enkel majoritet (se kommentaren till 8 § i RF:s stadgar).
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid
mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av
lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
Stadgefrågor med mera
§ 23
Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av
antalet röster biträder beslutet.
Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av
sektion. I sådant fall behövs endast en enkel majoritet för beslutet.
§ 24
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till
bestämt idrottfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets
protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart
delges vederbörande SF.
Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

§ 25
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande
SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns
tillgängliga för medlemmarna.

http://www.klotskallarna.com/wp-admin/theme-editor.php?file=footer.php&theme=klotskallarna